Vi har nu införskaffat en ny mer avancerad ROV för att bredda våran verksamhet ytterligare! 

Denna ROV är utrustad med:

  • 2 st olika sonarer
  • Ekolod
  • GPS-positionering
  • kamera och belysning både fram och bak.
  • gripklo

vLBV300 har blivit en av världens främsta MiniROV på grund av dess höga nivå av stabilitet, mångsidighet och litenhet. Med sina kraftfulla propellrar kan farkosten arbeta i strömmande vatten men också agera bärare av olika sensorer.

Farkosten etableras enkelt och raskt på vilken arbetsplats som helst. Användningsområdet är stort då farkosten kan användas till inspektion av de flesta förekommande konstruktioner under vatten såväl byggnadsverk som fartygsskrov, ledningar, vattenreservoarer etc.

Enklare arbeten kan också utföras då farkosten är utrustad med en manipulatorarm vilken har en rad olika verktyg till förfogande. Utrustad med både sonar och med positioneringsutrusning kan precisionsarbete utföras och dokumenteras.

 

Användnings områden. 

 

KABLAR, SJÖLEDNINGAR & RÖR

Positionering och inspektion av sjökabel/ledningar och rör. Att veta var och hur dessa ligger är av högsta vikt för underhåll och för att på ett så korrekt sätt kunna rita in på kartor för drift och sjösäkerhet.  Era Marine hjälper att positionera vid nedläggning och att kartlägga rörelser och status över tid.  Även vid rekognosering av tex tilltänkt kabelväg har det visat sig att Vår ROV med dess unika egenskaper är ett effektivt hjälpmedel. Hur botten ser ut styr vilken typ av kabel och väg man väljer. Positionering ser till att det hamnar på rätt plats. Era Marine dokumenterar allt i film, sonar och bildmaterial överlämnas på USB. Till detta skrivs en rapport på med bildmaterial och kartor. Positioner tas ut i WGS84 levereras i råfil gpx. Som kan omvandlas till SWEREF och Exceldokument.

BERGRUM OCH TUNNLAR

Tunnlar och bergrum är ofta djupa och långa. Otillgängliga och riskfyllt att vistas i för dykare. Med de högre säkerhetskraven, så finns det nu en stor efterfrågan på att vid inspektionstillfällen använda ROV. Att använda ROV för statusinspektion och planering av ev. underhåll spar tid och gör att projekteringen blir mer effektivt.

BÄRGNING

Vi gör en statusbedömning med ROV hur objektet är beläget. Efter planering kan vi på kritiska ställen eller där det är svårt för dykare att jobba, fästa remmar, krokar och andra bärgningshjälpmedel med ROVens manipulatorarm för att sedan enkelt och säkert arbeta från ytan med att få upp objektet. Ingen behöver då arbeta i vattnet. Vid bärgning med dykare är vi med för dykarens säkerhet och dykledarens överblick för att  övervakar dyket och snabbt kunna se vilka åtgärder som behöver göras eller varna för oförutsatta rörelser på objektet

BOTTENINSPEKTION AV KAJ OCH HAMN

Efter byggnation vid kaj, hamn eller annan plats där människor och båtar vistas är det viktigt att söka av botten så inget skräp, byggnadsmaterial el dyl finns på botten för att förhindra skaderisk. Vi tittar även på bottendjup och hur fyllnadsmassor ligger fördelat på botten där djup justeras på något sätt. Med ROV utrustad med sonar kan du snabbt och enkelt se hur botten ser ut oavsett sikt eller vattenkvalitet.


RÄDDNING, TULL, MARINPOLITIK

ROV är det perfekta verktyget för att inspektera ett område eller söka efter förlorade föremål. För större områden skannas ytan först med ekolod och sedan används en filmkamera för närmare visuell inspektion och identifiering av objektet. Användningen av ROV innebär att uppdraget kan utföras mycket snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Planera dyket vid farliga dykområden med ROV, sök i området för att spara dyktid, titta över större områden med ekolod. Det finns många rapporterade fall där ROV snabbt har hittat drunknade offer där dyklag har sökt utan framgång i dagar eller veckor.

 

 

EKOLOD

Ekolod är ett effektivt verktyg för dålig siktinspektion. Eftersom det ofta finns mörkt kallt vatten med dålig sikt är det bra att ha en hållbar maskin som arbetar snabbt i vattnet och skannar området med ekolod. Med ROV: s kamera kan du snabbt dispensera eller bekräfta föremål som orsakar ekolodet. Oavsett sökområdets djup, synlighet eller storlek kan ROV sjunka ner i och runt för att undersöka platser där dykare har svårt att röra sig utan risk eller när det tar tid på grund av utsikten att hitta sin väg. ROV kan stanna under vattnet så länge det krävs med förmågan att ”flyga” nära botten utan att dra upp bottenslammet som kan dölja sikten. Dykaren kan sedan använda sin dyktid på bästa sätt när han räddar objektet, i många fall genom att följa ROV-kabeln ner till den hittade platsen.

 

FISKODLING

Med de ökade kraven för självkontroll och övervakning av Jordbruksverket är ROV ett effektivt och lönsamt verktyg för din anläggning. Du kan snabbt identifiera potentiella svaga punkter i din anläggning, övervaka utfodringsprocessen för att optimera rätt mängd foder, kontrollera hälsa och dödlighet, rensa nät från död fisk etc.

 

CISTERN & TANK

Vissa utrymmen som lagrar vätskor är riskabla att inspektera även när vattnet dräneras. Syrebrist blir ett problem när utrymmet är tomt och i värsta fall kan det bildas farliga gaser som är skadliga att andas. Därför bör alla cisterner och behållare inspekteras med ROV för att säkerställa att de är vätskefyllda. ROV passerar enkelt genom smala utrymmen, öppningar och kamrar och ger en översikt över statusen

 

FARTYG

ROV används för regelbundna inspektioner av fartyg och kryssningsbåtar. Med  ROV dokumenteras skrovets och propellerns tillstånd.  Detta sparar tid och pengar jämfört med att placera fartyget i en torrdocka för inspektion.

 

FORSKNING

Naturligtvis är ROV ett uppenbart verktyg i alla typer av marin forskning för att samla in data som ligger under ytan, längst ner, arkeologiska fynd etc. Förutom att hjälpa fältforskare användes ROV som ett möjliggörande verktyg. ROV är ett snabbt, enkelt och effektivt verktyg för miljö- och hydrografiska bedömningar och kan användas under vattnet för att samla in data så länge operatören behöver. Det är lätt att manövrera från en båt, strand eller land med minimal strömförbrukning. Kustjordundersökningar, vattenprover, beståndsundersökningar och miljöinspektioner kan enkelt utföras med en ROV utrustad för de behov som krävs.